Бухгалтерське

 • buhgal_otchych_bigОтчич Наталія Михайлівна


  Завідувач бухгалтерського відділення

  Тел/Факс: (03231) 25-124, Тел.: (03231) 25-145

  E-mail: vyshnya@i.ua

   

   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Відділення започатковане у 1950 році в Крукеницькому сільськогос-подарському технікумі бухгалтерського обліку, який в 1981 році приєднано до Вишнянського радгоспу-технікуму. За цей час випущено 9400 спеціалістів, які обіймають посади від рядового бухгалтера та наукового співробітника до керівників великих підприємств.

На відділенні готуються фахівці на денній і заочній формі навчання із двох спеціальностей: “Бухгалтерський облік”, кваліфікація – фахівець з бухгалтерського обліку, термін навчання на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців; “Організація виробництва”, кваліфікація – фахівець в галузі управління, термін навчання на базі 11 класів – 2 роки 6 місяців.

До послуг студентів відділення шість лабораторій і 15 кабінетів, три комп’ютерних класи з програмою 1С: Бухгалтерія і доступом до мережі Інтернет, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою. За період навчання в коледжі студенти мають можливість одержати високі знання з бухгалтерського обліку, організації виробництва, технології галузі, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фінансів, менеджменту, маркетингу, інформаційних технологій тощо. Начальна практика і практичні заняття із спецдисциплін проводяться із застосуванням комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.

Бухгалтерське відділення підтримує тісні зв’язки з економічними факультетами Львівського національного аграрного університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Тернопільського національного економічного університету, де продовжують навчання більшість випускників коледжу, здобуваючи кваліфікацію спеціаліста чи магістра.

Випускники відділення працюють в органах державного і відомчого контролю, банківських установах, органах статистики, в торгівельних та виробничих фірмах, в бухгалтеріях підприємств усіх рівнів і форм власності.

Професійне призначення молодшого спеціаліста “Бухгалтера”

Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Бухгалтер” призначений для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Підприємства, організації, установи незалежно від форм власності забезпечують необхідні умови для використання молодших спеціалістів у повній відповідності до одержаної ними у ВНЗ кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та спеціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою та професійно використовувати одну з іноземних мов.

Молодший спеціаліст повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв’язування економічних суперечностей, здійснювати свої функціональні обов’язки у відповідності до вимог законодавства, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Бухгалтер повинен знати:

 • правильно і раціонально будувати бухгалтерський облік і звітність у відповідності з сучасними вимогами по організації виробництва і управління господарством у строгій відповідності з встановленими правилами ведення обліку;
 • впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку з широким використанням сучасної обчислювальної техніки і засобів зв’язку;
 • складати оперативні фінансові плани, вміти калькулювати собівартість продукції, робіт і послуг;
 • визначати показники продуктивності праці і рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей і в цілому по господарству;
 • правильно облічувати і здійснювати господарські, фінансові і розрахункові операції;
 • суворо дотримувати касову і розрахункову дисципліну;
 • забезпечувати правильне витрачання державних засобів за призначенням;
 • своєчасно і правильно виявляти результати інвентаризації засобів господарства.

Професійне призначення молодшого спеціаліста “Менеджера”

Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Менеджер (Фахівець в галузі управління)” підготовлений для професійної діяльності в системі агропромислового комплексу на посадах низового управлінського персоналу виробничих підрозділів, цехів в галузях рослинництва, тваринництва, підсобних промислових виробництв і підприємств, кооперативах та інших структурах різних форм власності.

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, володіти знаннями основ суспільних наук, основами ринкової економіки, економічної стратегії діяльності підприємства, приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладання та реалізацію контрактів, володіти мисленням, здібністю до ділового активного спілкування підприємства та комерційної діяльності.

Молодший спеціаліст повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку і здійснювати управління трудовим колективом, поєднувати належний професійний рівень з моральністю, культурою, приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Менеджер повинен знати:

 • закони суспільного і економічного розвитку: загальну технологію виробництва, заготівлі і переробки сільськогосподарської продукції, систему машин і механізмів, організацію їх використання;
 • основні принципи стандартизації і визначення якості продукції;
 • прогресивні форми організації виробництва праці та її оплати;
 • теоретичні основи менеджменту, управління в структурних формуваннях апк;
 • основи етики і психології, ділового спілкування, наукові заходи підприємства і бізнесу, реальні умови і строки прийняття управлінських рішень;
 • принципи і функції маркетингу, інфраструктуру ринку, формування цін, попиту і стимулювання збуту;
 • нормативні документи, о визначають виробничу, правову і ринкову діяльність підприємств їх підрозділів і ринкових структур;
 • основи бухгалтерського обліку, фінансового механізму ринкової економіки, аналізу господарської діяльності;
 • правила техніки безпеки і охорони праці;
 • сучасну методику інформаційно-технологічної обробки інформації, діловодство і машинопис, спец лексику на іноземній мові.

Менеджер повинен вміти:

 • комплексно і систематично аналізувати господарську діяльність, систему матеріально-технічного забезпечення та ефективність використання матеріальної бази;
 • організовувати збір, обробку і використання інформації, визначити можливості застосування наукових рекомендацій з агробізнесу та підприємницької діяльності, використовувати ПЕОМ для складання бізнес планів, планування окремих виробничих процесів тощо;
 • визначати оптимальні розміри структурних підрозділів, затрати на виробництво продукції, фінансові результати, передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію;
 • забезпечувати управління виробництвом згідно з екологічними і правоохоронними стандартами, аналізувати ситуацію, самостійно приймати виважені управлінські рішення;
 • проводити підбір та оцінку кадрів, раціонально організовувати робочі місця, використовувати можливості по вирішенню соціальних питань;
 • дотримуватись етичних норм в ділових стосунках, готувати і проводити бесіди, виробничі наради, захищати права та інтереси трудового колективу;
 • забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навколишнього середовища.

Викладацький склад бухгалтерського відділення

 

№ з/п Прізвище ім’я, по батькові Категорія. Вчена ступінь. Педагогічне звання. Дисципліни, які викладає
1. Біндас Роман Романович Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Економічна теорія. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Правові основи інвестиційної діяльності. Культурологія.
2. Васьків Ірина Іванівна Спеціаліст другої категорії Зарубіжна література. Українська література. Етика ділового спілкування.
3. Вовчик Мирон Йосипович Спеціаліст вищої категорії Математика
4. Гусак Світлана Григорівна Спеціаліст другої категорії Основи психології. Основи правознавства. Соціологія. Людина і світ.
5. Данилко Богдан Володимирович Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Економіка. Економіка підприємства.
6. Данилко Ганна Григорівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Інформатика і комп’ютерна техніка
7. Дашкович Галина Дмитрівна Спеціаліст другої категорії Податкова система
8. Житняк Євгенія Артемівна Спеціаліст вищої категорії Українська література
9. Клебан Оксана Дмитрівна Спеціаліст вищої категорії Бухгалтерський облік. Фінансовий облік
10. Коржик Ярослава Володимирівна Спеціаліст вищої категорії Управлінський облік. Бухгалтерський облік.
11. Куліш Марія Владиславівна Спеціаліст другої категорії Навчальна практика з діловодства
12. Музика Софія Несторівна Спеціаліст вищої категорії Інформаційні системи і технології в обліку. Казначейська справа. Основи бухгалтерського обліку. Менеджмент та маркетинг.
13. Отчич Наталія Михайлівна Спеціаліст вищої категорії Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Планування. Організація виробництва. Облік і звітність в бюджетних установах.
14. Пришляк Андрій Михайлович Спеціаліст першої категорії Історія України. Основи правознавства. Культурологія. Політологія.
15. Рибак Ірина Петрівна Спеціаліст вищої категорії Технологія галузі. Технологія зберігання і переробка продукції. Основи тваринництва і бджільництва
16. Роздайбіда Надія Миколаївна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Менеджмент. Маркетинг. Економіка підприємств.
17. Романів  Тетяна Олександрівна Спеціаліст вищої категорії Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Статистика. Економічний аналіз. Фінанси підприємства.
18. Романяк Марія Михайлівна Спеціаліст першої категорії Хімія
19. Томашівська Мирослава Володимирівна Спеціаліст другої категорії Бухгалтерський облік. Фінансовий облік.
20. Федорович Ольга Леонідівна Спеціаліст вищої категорії Англійська мова
21. Хомин Оксана Степанівна Спеціаліст вищої категорії Інформатика і комп’ютерна техніка
22. Шмигельська Марія Іванівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Фінанси. Контроль і ревізія. Гроші і кредит.