Мова навчання

Мовою освітнього процесу у Відокремленому структурному
підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного
університету природокористування» відповідно до Конституції України,
Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положень про
Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж
Львівського національного університету природокористування» та про
організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі
«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету
природокористування» є українська мова.


Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальна дисципліна).

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
Стаття 21 . Державна мова у сфері освіти

 1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова (ред.).
  Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття
  формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної
  (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та
  післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах
  освіти.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою
мовою та на вивчення української жестової мови.

 1. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови,
  зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та
  вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у
  вибраній галузі з використанням державної мови.
  Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
  іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для
  вивчення державної мови.
  3 . Мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття
  повної середньої освіти та вступних випробувань є державна мова, крім
  зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.
 2. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед
  англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 3. У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька
  дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою,
  англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 4. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової
  передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для
  вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як
  окремої дисципліни.
 5. Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення
  іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.
 6. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів
  освіти, в яких навчання здійснюється державною мовою або вивчається
  державна мова.
 7. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях
  освіти визначаються спеціальними законами.
  Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
  19?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#w1_1
  Стаття 7.  Мова освіти
 8. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова (ред.).
  Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття
  формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної
  (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та
  післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах
  освіти.
  Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
  гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи
  національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або
  через національні культурні товариства.
  Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою
  мовою та на вивчення української жестової мови.
 9. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови,
  зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та

вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у
вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для
вивчення державної мови.

 1. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед
  англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 2. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися
  одна або декілька дисциплін двома чи більше  мова ми – державною мовою,
  англійською мовою, іншими офіційними  мова ми Європейського Союзу.
 3. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової
  передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для
  вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як
  окремої дисципліни.
 4. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів
  освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається
  українська  мова .
 5. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях
  освіти визначаються спеціальними законами.
  Закон України «Про фахову передвищу освіту»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-
  19?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#w1_1
  Стаття 46. Мова освітнього процесу
 6. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є
  державна мова . Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти
  визначаються Законом України «Про освіту».
 7. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття
  фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних
  закладах фахової передвищої освіти.
 8. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення
  державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в
  обраній галузі з використанням державної мови.
  Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України,
  іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для
  вивчення державної мови.
 9. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед
  англійської мови, у державних і комунальних закладах фахової передвищої
  освіти.
 10. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-
  професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома
  чи більше мова ми – державною мовою, англійською мовою, іншими
  офіційними мова ми Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність
  здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання
  відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими

здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом
фахової передвищої освіти.

 1. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності
  відповідних умов заклади фахової передвищої освіти створюють можливості
  для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як
  окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у
  вибраній галузі з використанням цієї мови.
 2. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають
  в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують
  додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного
  українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають
  фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть
  створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні плани,
  що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової
  передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як
  окремої навчальної дисципліни.
  На зазначених осіб не поширюються вимоги частини першої цієї статті.
 3. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають
  право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення
  особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої
  навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність
  в обраній галузі з використанням державної мови.
 4. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною
  мовою.
  Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський
  фаховий коледж Львівського національного університету
  природокористування»
  1.12. Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова.
  Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому
  структурному підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського
  національного університету природокористування»
  Розділ ІІІ. Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова, яка
  вивчається в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній
  галузі з її використанням.