Юридичне

 • Заріцький Микола Данилович

  Завідувач юридичного відділення

  Тел/Факс: (03231) 25-124, Тел.: (03231) 25-145

  E-mail: vyshnya@i.ua; zarickyy_m@ukr.net

фото юристівЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ЮРИДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВИШНЯНСЬКОГО КОЛЕДЖ У ЛНАУ

У 1991 році коледж отримав дозвіл на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю “Правознавство”.

За роки роботи відділення  було випущено 2847 молодших спеціалістів, які сьогодні працюють у всіх галузях народного господарства, як Львівської, так і сусідніх областей, органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

На даному етапі становлення української держави потреба у молодших спеціалістах-юристах відчувається у міських, сільських (селищних) Радах, органах державної РАЦСу, органах внутрішніх справ, районних управліннях юстиції, органах державної виконавчої служби, митниці, суду, тощо.

Відповідно до рішення ДАК від 25.11.2017 року (протокол №113, Наказ МОН 05.12.2014 № 3090 л) навчальний заклад акредитовано за І (першим) рівнем.  Відповідно до ліцензії від 26.01.2015 (серія АЕ № 527884) Міністерства освіти і науки України та, враховуючи потреби у спеціалістах, згідно з Львівською  регіональною програмою практичної реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна – ХХІ століття), коледж має право і готує фахівців за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство».

Аналіз контингенту студентів показує, що найбільша частка вступників припадає на Самбірський, Городоцький, Миколаївський, Дрогобицький, Старосамбірський, Турківський, Сколівський, Мостиський райони Львівської області та райони сусідніх областей.

Ліцензований обсяг прийому на спеціальність “Правознавство” – 100 осіб (з них 50 – денна форма навчання).

Державне замовлення на спеціальність 5.03040101 «Правознавство» у 2015 році становить 7 осіб денної форми навчання та 3 особи заочної.

Контингент студентів спеціальності 5.03040101 “Правознавство” станом на 01.10.2015р. – 152 осіб денної форми навчання, з них  – 32 особи державне замовлення; заочної форми навчання – 60 осіб, з них – 10 державне замовлення.

Головним завданням юридичного відділення коледжу є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом. Одним з пріоритетних напрямків діяльності викладачів  є розширення і поглиблення роботи з однопрофільними вузами з питань ступеневої підготовки фахівців. З цією метою коледж та навчальні частина Львівського національного аграрного університету, Львівського університету внутрішніх справ, Львівської комерційної академії, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка» уклали відповідні договори.

Освітня діяльність коледжу зорієнтована на підготовку і випуск фахівця нового покоління, здатного вирішувати економічні і соціальні проблеми підприємств, установ та організацій, готових успішно конкурувати на ринку праці, на підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в Європейський освітній простір.

фото 20 років юр відділуЯкість навчання на юридичному відділенні досягається завдяки зусиллям досвідченого викладацького складу: 1 – кандидат економічних наук; 15 – спеціалістів вищої категорії, з них 9 – викладачів-методистів, 1 – старший викладач; 5 – спеціалістів першої категорії,  6 – спеціалісти другої категорії; 4 – спеціаліста.

Професійне призначення молодшого спеціаліста з права

Молодший спеціаліст з права підготовлений для професійної діяльності в сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що зв’язана з розглядом юридичних справ, здійснення юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіяке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

В сфері юридичної практики виділяється нормотворча, правозастосовна, правоохоронна і контрольна діяльність. Результати професійної діяльності закріпляюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер та установлену законом форму.

Кількість випускників юридичного відділення з 1993-2015

Молодший спеціалістз права, підготовлений до роботи в галузях економіки:

 • Послуги надавані переважно юридичним особам;
 • Діяльність у сфері прав;
 • Нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів);
 • Слідча діяльність та забезпечення безпеки (розслідування і дізнання);
 • Державне управління;
 • Юстиція;
 • Діяльність судів;
 • Діяльність системи з виконання покарань;
 • Охорона та забезпечення громадського порядку та безпеки;
 • Управління та нагляд у сфері оподаткування;
 • Обов’язкове соціальне страхування;
 • Діяльність органів прокуратури.

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА З ПРАВА

Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство”, галузі знань 0304 “Право”, освітнього рівня неповна вища освіта, кваліфікації  «молодший спеціаліст з права» з предметної галузі діяльності, покликаний забезпечувати правове регулювання діяльності підприємств, установ та організації різних форм власності, а також захищати права та законні інтересів громадян та держави, з нормативним терміном навчання – три роки.

Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.03040101 ,,Правознавство” відповідно до класифікатора видів економічної діяльності за Державним класифікатором України: Класифікатором професій ДК 003-2010 р., затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327  підготовлений до роботи в різних галузях економіки України та здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати такі посади:

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
Лаборант (освіта) Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
Інспектор з кадрів Референт
Організатор з персоналу Помічник адвоката
Фахівець з найму робочої сили Помічник нотаріуса
Інспектор з контролю за виконанням доручень Помічник юриста (інші види юриспруденції)
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Секретар центрального органу виконавчої влади
Секретар адміністративний Фахівець
Секретар виконкому Державний податковий інспектор
Секретар комітету (організації, підприємства, установи) Інспектор з виплати пенсій
Секретар правління Інспектор з призначення пенсій
Конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції) Інспектор з соціальної допомоги
Секретар колегії судової Інспектор з ліцензування
Секретар судового засідання Фахівець з організації майнової та особистої безпеки
Секретар суду Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Судовий розпорядник Архіваріус
Організатор діловодства (державні установи) Кодифікатор
Організатор діловодства (види економічної діяльності) Діловод
Організатор діловодства (система судочинства) Паспортист
Молодший інспектор прикордонної служби

Молодший спеціаліст з права може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт у визначених видах діяльності.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної, творчої, професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, навички, організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Юрист повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати сукупність узагальнених професійних завдань.

Юрист повинен знати:

 • основні положення конституційного устрою України;
 • основи політичної, економічної і соціальної системи суспільства, устрою і функціонування державної влади;
 • основні проблеми історії держави і права України, різні наукові методи, дослідження і тлумачення правових документів;
 • категорії і закони формальної логіки;
 • ситему права і систему законодавства України.

Юрист повинен уміти:

 • давати правильну правову кваліфікацію подіям або вчинкам;
 • вести дискусії;
 • самостійно аналізувати конкретні норми права;
 • користуватися джерелами поточного законодавства;
 • орієнтуватися в проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Викладацький склад відділення, який здійснює підготовку студентів за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство”

№ з/п Прізвище ім’я, по батькові Категорія. Вчена ступінь. Педагогічне звання. Дисципліни, які викладає
1. Блага Галина Ярославівна Спеціаліст першої категорії Всесвітня історія. Людина і світ. Культурологія.
2. Бородко Руслана Богданівна Спеціаліст вищої категорії Українська мова за професійним спрямуванням
3. Винницька Петрунеля Миколаївна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Теорія держави і права України
4. Галушка Наталія Олександрівна Спеціаліст вищої категорії Трудове право. Фінансове право. Право соціального забезпечення. Господарське право. Банківське право. Нотаріат.
5. Гелешко Юрій Йосипович Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Адміністративне право. Адвокатура. Кримінальний процес.
6. Гренюх Петро Зеновійович Спеціаліст вищої категорії Історія держави і права України. Історія України. Соціологія. Логіка.
7. Джура Ірина Олексіївна Спеціаліст другої категорії Французька мова
8. Загвойський Ярослав Данилович Спеціаліст другої категорії, кандидат економічних наук Основи інформатики і обчислювальної техніки
9. Заріцька Ольга Станіславівна Спеціаліст першої категорії Цивільне і сімейне право. Трудове право. Ораторське мистецтво.
10. Заріцький Микола Данилович Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Судочинство в господарських судах. Трудове право.
11. Заяць Марія Петрівна Спеціаліст другої категорії Конституційне право зарубіжних країн. Реєстрація актів цивільного стану. Теорія держави і права України. Ораторське мистецтво.
12. Зогов Андрій Володимирович Спеціаліст вищої категорії Фізкультура
13. Ільчишин Ольга Олексіївна Спеціаліст Навчальна практика з господарського права
14. Колток Тетяна Іванівна Спеціаліст другої категорії Англійська мова
15. Морміль Ігор Степанович Спеціаліст першої категорії Математика
16. Музика Іван Федорович Спеціаліст першої категорії Комерційне право.  Аграрне право. Історія держави і права зарубіжних країн. Юридична служба в суспільному виробництві.
17. Олексієвець Марія Миронівна Спеціаліст вищої категорії Організація роботи з кадрами. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Митне право. Конституційне право України.
18. Пришляк Василь Михайлович Спеціаліст другої категорії Німецька мова
19. Репетило Леся Ярославівна Спеціаліст вищої категорії Цивільний процес. Нотаріат. Трудове право. Банківське право. Організація юридичної служби в суспільному виробництві.
20. Репецький Геннадій Михайлович Спеціаліст вищої категорії, старший викладач Кримінальне право. Основи римського цивільного права. Виконавче провадження. Юридична деонтологія. Організація судових і правоохоронних органів.
21. Романяк Ольга Михайлівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Аграрне право. Екологічне право. Організація роботи з кадрами. Організація судових і правоохоронних органів. Фінансове право.
22. Рондяк Марія Григорівна Спеціаліст другої категорії Англійська мова
23. Спринь Оксана Володимирівна Спеціаліст вищої категорії Основи філософських знань. Культурологія. Історія України. Людина і світ.
24. Стебельська Світлана Володимирівна Спеціаліст першої категорії Англійська мова
25. Тимань Ярослав Йосипович Спеціаліст другої категорії Фізвиховання.
26. Топій Леся Станіславівна Спеціаліст першої категорії Латинська мова. Основи екології
27. Устиновська Тетяна Євгенівна Спеціаліст першої категорії Діловодство
28. Хрипта Ростислав Михайлович Спеціаліст другої категорії Юридична деонтологія.  Біржове право. Банківське право. Кримінальний процес. Конституційне право.
29. Цісінська Люба Ярославівна Спеціаліст першої категорії Зарубіжна література. Англійська мова.
30. Шванько Стефанія Василівна Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Фізика. Астрономія.

фото з конфереції 2015

фото замінити

Якісний склад випускової циклової комісії спеціальності право 2015

Викладачі юридичного відділення