Положення

Посилання
1Положення-про-навчально-методичне-забезпечення-навчальних-дисциплін.pdf
2Положення-про-вибіркові-навчальні-дисципліни.pdf
3Положення-про-індивідуальний-план-роботи-педагогічного-науково-педагогічного-працівника.pdf
4Положення-про-оцінювання-навчальних-досягнень-та-порядок-запису-результатів-навчання.pdf
5Положення-про-силабус-навчальної-дисципліни.pdf
6Положення-про-формування-індивідуальної-освітньої-траєкторії.pdf
7Положення-про-організацію-освітнього-процесу.pdf
8Положення-про-підвищення-кваліфікації-педагогічних-і-науково-педагогічних-працівників.pdf
9Порядок-проведення-занять-з-обміну-досвіду-у-відкритій-формі-та-взаємовідвідування.pdf
10Положення-про-рейтингове-оцінювання-професійної-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
11Положення-про-гурткову-роботу.pdf
12Про-порядок-визнання-результатів-неформального-та-або-інформального-навчання.pdf
13Порядок-проведення-опитувань-учасників-освітнього-процесу.pdf
14Норми-часу-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
15Положення-про-методичну-раду.pdf
16Положення-про-педагогічну-раду.pdf
17Положення-про-циклову-комісію.pdf
18Положення-про-практику-2023р..pdf
19Положення-про-відрахування.pdf
20Положення-про-про-безпечне-та-психологічно-комфортне-освітнє-середовище.pdf
21Положення-про-порядок-проведення-атестації-здобувачів-освіти.pdf
22Положення-про-забезпечення-академічної-доброчесності..pdf
23Положення-про-навчально-методичний-кабінет.pdf
24Положення-про-заліки-та-іспити-2023.pdf
25Положення-про-проведення-контролю-залишкових-знань.pdf
26Кодекс-академічної-доброчесності-Коледж.pdf
27Порядок-проведення-атестації-у-ВСП-22ВФК-ЛНУП22.pdf
28Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освіти.doc
29Положення-про-організацію-виховної-роботи-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
30Положення-про-кураторанаставника-академічноїнавчальної-групи-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
31Положення-про-студентський-гуртожиток-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
32Проєкт-ПОЛОЖЕННЯ-про-порядок-визнання-та-перезарахування-кредитів-ЄКТС-при-вступі-до-ВСП-ВФК-ЛНУП.doc
33Проєкт-Положення-про-академічну-мобільність-.doc

Посилання
1Положення про індивідуальний графік
2Положення про переведення на вакантні місця
3Положення про адміністративну раду коледжу
4Правила призначення виплату стипендій
5Положення про Піклувальну Раду
6Положення про науково-дослідну роботу студентів
7Положення про курсову роботу
8Положення про ліквідацію академічної заборгованості
9Положення про відділення
10Положення про журнал навчальних занять
11Положення про навчальне господарство
12Положення про атестацію педагогічних працівників
13ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
14Положення про методичне об’єднання кураторів студентських груп
15Вишнянський фаховий коледж Положення PDF