Положення

Посилання
1Положення-про-навчально-методичне-забезпечення-навчальних-дисциплін.pdf
2Положення-про-вибіркові-навчальні-дисципліни.pdf
3Положення-про-індивідуальний-план-роботи-педагогічного-науково-педагогічного-працівника.pdf
4Положення-про-оцінювання-навчальних-досягнень-та-порядок-запису-результатів-навчання.pdf
5Положення-про-силабус-навчальної-дисципліни.pdf
6Положення-про-формування-індивідуальної-освітньої-траєкторії.pdf
7Положення-про-підвищення-кваліфікації-педагогічних-і-науково-педагогічних-працівників.pdf
8Порядок-проведення-занять-з-обміну-досвіду-у-відкритій-формі-та-взаємовідвідування.pdf
9Положення-про-рейтингове-оцінювання-професійної-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
10Положення-про-гурткову-роботу.pdf
11Про-порядок-визнання-результатів-неформального-та-або-інформального-навчання.pdf
12Порядок-проведення-опитувань-учасників-освітнього-процесу.pdf
13Норми-часу-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
14Положення-про-методичну-раду.pdf
15Положення-про-педагогічну-раду.pdf
16Положення-про-циклову-комісію.pdf
17Положення-про-практику-2023р..pdf
18Положення-про-відрахування.pdf
19Положення-про-про-безпечне-та-психологічно-комфортне-освітнє-середовище.pdf
20Положення-про-порядок-проведення-атестації-здобувачів-освіти.pdf
21Положення-про-забезпечення-академічної-доброчесності..pdf
22Положення-про-навчально-методичний-кабінет.pdf
23Положення-про-заліки-та-іспити-2023.pdf
24Положення-про-проведення-контролю-залишкових-знань.pdf
25Кодекс-академічної-доброчесності-Коледж.pdf
26Положення-про-атестацію-педагогічних-працівників-ВСП-“ВФК-ЛНУП”.pdf
27Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освіти.pdf
28Положення-про-раду-роботодавців.pdf
29Положення-про-кураторанаставника-академічноїнавчальної-групи-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
30Положення-про-студентський-гуртожиток-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
31Положення-про-преміювання-працівників-ВСП-ВФК_ЛНУП.pdf
32Положення-про-проведення-занять-на-виробництві.pdf
33Положення-про-академічну-мобільність.pdf
34Положення-про-школу-молодого-викладача.pdf
35Положення-про-розроблення-розгляд-затвердження-відкриття-закриття-моніторинг-перегляд-освітніх-програм.pdf
36Положення-про-навчальний-кабінет.pdf
37Правила-призначення-і-виплати-стипендій.pdf
38Положення-про-організацію-умов-навчання-для-осіб-з-особливими-освітніми-потребами.pdf
39Положення-про-стейкхолдерів.pdf
40Концепція-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
41Положення-про-навчальну-частину.pdf
42Положення-про-встановлення-надбавок-і-доплат-до-заробітної-плати-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
43Положення-про-курсову-роботу-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
44Стратегія-розвитку-кадрового-потенціалу-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
45Положення-про-перезарахування-навчальних-дисциплін-та-визначення-академічної-різниці-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
46Положення-про-практичну-підготовку-здобувачів-фахової-передвищої-освіти
47Положення-про-раду-з-якості-освіти.pdf
48Положення-про-організацію-освітнього-процесу.pdf
49Положення-про-про-акредитацію-освітньо-професійних-програм-фахової-передвищої-освіти
50Положення-про-конкурс-кращий-куратор-академічної-групи-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
51Положення-про-виховну-годину-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
52Правила-поведінки-здобувачів-освіти-у-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
53Положення-про-старосту-академічної-групи-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
54Положення-про-організацію-виховної-роботи-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
55Положення-про-орган-студентського-самоврядування-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf
56Положення-про-куратора-академічної-групи-ВСП-ВФК-ЛНУП.pdf

Посилання
1Положення про індивідуальний графік
2Положення про переведення на вакантні місця
3Положення про адміністративну раду коледжу
4Правила призначення виплату стипендій
5Положення про Піклувальну Раду
6Положення про науково-дослідну роботу студентів
7Положення про курсову роботу
8Положення про ліквідацію академічної заборгованості
9Положення про відділення
10Положення про журнал навчальних занять
11Положення про навчальне господарство
12Положення про атестацію педагогічних працівників
13ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
14Положення про методичне об’єднання кураторів студентських груп
15Вишнянський фаховий коледж Положення PDF